Algemene Voorwaarden

 

Voor leveringen via deze Internetsite zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Landschap reisboekwinkel gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Landschap reisboekwinkel opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

Artikel 3: Prijs

a. De prijzen van alle boeken die via deze Internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief 6 procent omzetbelasting (BTW.), alle andere producten zoals landkaarten, globes, reliefkaarten, kalenders, etc zijn inclusief 21 procent omzetbelasting (BTW.) tenzij anders is vermeld.
b. De prijzen van goederen die op deze Internetsite zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
c. Landschap reisboekwinkel is gerechtigd opgegeven prijzen van in het buitenland uitgegeven boeken, die in de krant aangeboden worden, te verhogen, wanneer wijzigingen in de betreffende valuta daartoe aanleiding mochten geven.

Artikel 4: Levering

a. De door Landschap reisboekwinkel opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
b. Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland.
c. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

Artikel 5: Reclames en aansprakelijkheid

a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Landschap reisboekwinkel daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
b. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Landschap reisboekwinkel de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Wegenkaarten, wandelkaarten, fietskaarten, klimkaarten en topografische kaarten kunnen niet teruggestuurd worden.
c. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee (2) weken na aflevering aan Landschap reisboekwinkel te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper. Wegenkaarten, wandelkaarten, fietskaarten, klimkaarten en topografische kaarten kunnen niet teruggestuurd worden.

Artikel 6: Betaling

a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na levering op de door Landschap reisboekwinkel aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 15 dagen is de koper van rechtswege jegens Landschap reisboekwinkel in gebreke.
b. Landschap reisboekwinkel heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand.
c. Indien Landschap reisboekwinkel na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van 25 euro aan administratiekosten verschuldigd.
d. Indien Landschap reisboekwinkel haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van Landschap reisboekwinkel.
e. Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.
f. Voor iedere bestelling zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De door Landschap reisboekwinkel geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Landschap reisboekwinkel volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

Artikel 8: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Landschap reisboekwinkel geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Landschap reisboekwinkel garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9: Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Landschap reisboekwinkel dan wel tussen Landschap reisboekwinkel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Landschap reisboekwinkel, is Landschap reisboekwinkel niet aansprakelijk.

Artikel 10: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Landschap reisboekwinkel ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Landschap reisboekwinkel gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 11: Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door Landschap reisboekwinkel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Landschap reisboekwinkel deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 12: Nederlands rechts

Op overeenkomsten gesloten tussen Landschap reisboekwinkel en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

sluiten

Dit artikel is in je winkelwagen gezet.