Algemene Voorwaarden

 

Voor leveringen via deze Internetsite zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Landschap reisboekwinkel gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Landschap reisboekwinkel opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

Artikel 3: Prijs

a. De prijzen van alle boeken die via deze Internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief 6 procent omzetbelasting (BTW.), alle andere producten zoals landkaarten, globes, reliefkaarten, kalenders, etc zijn inclusief 21 procent omzetbelasting (BTW.) tenzij anders is vermeld.
b. De prijzen van goederen die op deze Internetsite zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
c. Landschap reisboekwinkel is gerechtigd opgegeven prijzen van in het buitenland uitgegeven boeken, die in de krant aangeboden worden, te verhogen, wanneer wijzigingen in de betreffende valuta daartoe aanleiding mochten geven.

Artikel 4: Levering

a. De door Landschap reisboekwinkel opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
b. Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland.
c. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

Artikel 5: Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Ook de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor onze rekening (indien geleverd is binnen Nederland). Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Landschap Reisboekwinkel geretourneerd te worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@landschapreisboekwinkel.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 6: Betaling

a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na levering op de door Landschap reisboekwinkel aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 15 dagen is de koper van rechtswege jegens Landschap reisboekwinkel in gebreke.
b. Landschap reisboekwinkel heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand.
c. Indien Landschap reisboekwinkel na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van 25 euro aan administratiekosten verschuldigd.
d. Indien Landschap reisboekwinkel haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van Landschap reisboekwinkel.
e. Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.
f. Voor iedere bestelling zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De door Landschap reisboekwinkel geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Landschap reisboekwinkel volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

Artikel 8: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Landschap reisboekwinkel geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Landschap reisboekwinkel garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9: Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Landschap reisboekwinkel dan wel tussen Landschap reisboekwinkel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Landschap reisboekwinkel, is Landschap reisboekwinkel niet aansprakelijk.

Artikel 10: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Landschap reisboekwinkel ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Landschap reisboekwinkel gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 11: Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door Landschap reisboekwinkel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Landschap reisboekwinkel deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 12: Nederlands recht

Op overeenkomsten gesloten tussen Landschap reisboekwinkel en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13: Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben, dan kunt u die kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@landschapreisboekwinkel of telefonisch +31 (0)6 42428571.

 

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur.

 

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is, dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via dit platform. Dit ODR-platform is te vinden op ec.europa.eu/consumers/odr.

sluiten

Dit artikel is in je winkelwagen gezet.